Každý z nás je součástí rodu, každý z nás je součástí historie

 

 

 

Agentura Genea F.P. sídlí v Pardubickém kraji v Ústí nad Orlicí. Byla založena v roce 1999 a je tu pro všechny, kteří touží poznat historii vlastního rodu, domu či chalupy, místa kde žijí. Přicházíme tedy na pomoc všem vám, kteří máte opravdový zájem o minulost vašeho rodu, ale jste limitováni nedostatkem času pro vlastní genealogické pátrání.

Na základě smlouvy o díle vyhledáváme základní rodopisné údaje - data narození, oddavek a úmrtí vašich předků v matrikách, od nichž se pak může kdykoliv v budoucnosti odvíjet další pátrání v nepřeberném množství ostatních dochovaných zápisů. Každá nově získaná informace jen přispěje k bližšímu poznání života sledovaného rodu.

Našim úkolem je práce pouze s doloženými fakty, proto hledáme v dokladech, které nám tyto údaje mohou poskytnout - v matrikách narození, oddavek a úmrtí předků. A tyto nalezené údaje jsou základem k poznání historie vaši rodiny a k sestavení grafu rodu. Samozřejmě, že nezapomínáme nahlédnout do pozemkových knih, knih kšaftů a svatebních smluv, do obecních či městských kronik, urbářů a do mnoha dalších materiálů, a tak každá získaná informace je jako kamínek v mozaice, které jen v celém souhrnu ukáží pravdivý život před několika stoletími.

 

Rozsah námi provedené práce vychází pouze ze smlouvy a vy sami zadáváte typ vyhledávání. Ať se rozhodnete pro nejoblíbenější rodovou linii, pro složitější rozrod, rodokmen nebo pro jiný, způsob pátrání,  vždy budete předem seznámeni s tím, co můžete od vyhledávání očekávat.

 

Samozřejmě, že i rozsah práce si volíte individuelně, především podle vašeho zájmu. Můžete tedy vybírat z následujících tří "stupňů" práce:

a) 1. stupeň - spočívá v samotném vyhledávání matričních údajů - narození, sňatků a úmrtí vašich předků, a to až do období 17. století (v závislosti na dochování matričních zápisů). Klent získává přesné opisy matričních záznamů, pokud je to možné - pak jejich fotokopie, genealogický graf a stručný popis historie rodu tak, aby jste se v datech snadno orientovali.

 

b) 2. stupeň - k prvnímu stupni se přádává vyhledávání v ostatních archivních materiálech. Nejčastěji to je pátrání v pozemkových (gruntovních) knihách. Klient získává hlubší  znalosti o životě svých předků, zná jejich postavení, majetkové poměry, inventář na statku, sousedské vztahy, školní znalosti, zaměstnání... a vždy dostává doslovné opisy nalezených zápisů. Pokud je to technicky možné, pak současně s přepisem získává klient i fotokopii originálu.

 

c) 3. stupeň - určitým z vrcholů v bádání vašeho rodu je sepsání rodové kroniky. Klient získává vázanou knihu, ve které je zaznamenána celá vypátraná historie rodu od nejstarších, písemně dochovaných záznamů. Kniha obsahuje všechny materiály zmiňované v 1. a 2. stupni včetně případných fotografií. Na části kroniky aktivně s Vámi spolupracujeme, neboť nedílnou součástí takové práce je i historie rodu ve 20. století.  A tu nejlépe znáte vy sami.  

 

Práce probíhá ve všech archivech na území České republiky, přesto je co největší snaha o minimalizaci nákladů. Doba na zpracování všech nalezených údajů je různá dle obtížnosti bádání a také v závislosti na vámi vybraném typu a stupni vyhledávání.

Co je potřeba k úspěšnému zahájení bádání o vašem rodu?

bullet

Především to je křestní list vašeho předka, od kterého se má bádání odvíjet. Nejlépe je vlastnit rodný list, který by obsahoval údaje z přelomu 19. a 20. století. Pokud tento list nevlastníte, pak je nutné znát alespoň datum a místo narození vašeho předka, od kterého vyhledávání zahájíme.

bullet

Pro případ, že matriky nejsou dosud uloženy v archivu, nebo že jsou údaje o narození mladší 100 let (pro archiv v Zámrsku a v Opavě), pak je nutné písemné zmocnění agentury GENEA F.P., kterou ji pověříte ke zjištění potřebných údajů (tiskopis vám bude zaslán spolu s návrhem smlouvy).

bullet

Samozřejmě, že je nutný vás podpis na smlouvu, ve které vymezíte rozsah a směr bádání (smlouva vám bude zaslána na vyžádání spolu s dalšími informacemi)

bullet

V neposlední řadě je nutné uhradit zálohu podle uzavřené smlouvy.

 

Pokud vás tato nabídka zaujala a domníváte se, že pro splnění vašeho zájmu můžeme být alespoň zčásti nápomocni, případně chcete získat podrobnější informace, prosím, aby jste si o ně:

 

                           zavolali na telefon číslo: +420  776734243

                       nebo zaslali e-mail na adresu:  genea.ptacek@seznam.cz