Testament

Nebožky Teresie Johanidesowý

z Brandeisa

 

 

Ve jménu Nerozdílné Trojice Boha Otce i

Syna i Ducha Svatého.

 

Já Terezie Johanidesová z Městečka Brandejsa

nad Orlicí, poněvadž už na mém zdraví chybná

nyní ale jsouce nebezpečný své moci a k dalšímu

živobytí naději si nedělám a protož dokud ještě

při dobré paměti jsem následovní pořádnost

svou mohovitosti kterou mě Pán Bůh s mým man-

želem propůjčiti ráčil činím.

 

Duši mou Bohu Stvořiteli a Wykupiteli  mému

odevzdávám jsouce té naděje, že skrze pře-

drahé zásluhy a hořké umučení jeho dojdu

v nebi věčného přetrvání, tělo pak mé by

počestně pohřbeno bylo žádám.

 

 

Na dluhách mám hotových peněz

 

1. U Václava Kopeckého v Brandejse …………….100 zlatek

 

    U Václava Tobiáše v Brandejse …………….100 zlatek

                                                                       ________________

                                              

                                               přenoska                   200 zlatek

 

   U France Valacha v Brandýse                           100 zlatek

 

   v Kostelci u V. u Ryšána ………………………….   56zl. 40 kr.

 

   v Kostelci u Václava Ledviny ……………………  150 zlatek

  

   v Kostelci u Sedláčka na Kozí Hůrce…………… 20 zlatek

 

   v Chroustovicích u Františka Stehlíka …………           100 zlatek

 

   v Mejtě u vdovy pohodný po odpuštění

   12 zl. 30 kr. zůstává  ještě ………………………    12 zl. 30 kr.

 

 

2. Co se vynachází cejnů ten bude na rozdíl po její

straně přátelům 2 díly a 3tí díl po jejím

manželovi přátelům aby se vydělili

 

Talířů cejnových ……………………….14 kusů

 

mísy cejnový …………………………..  3 kusy

 

šálek cejnový …………………………..1 kus

 

žbánky scejnovejma  víkama …………2 kusy

 

ittem hladký žbánky …………………    3 kusy

 

Postel a jarmaru Evě poroučím, obrazy co

sou mezi voknama ty budou patřit Marianně

Oustecký, ostatní ty obrazy a hodiny budou

patřit hospodářovi.

 

3. z té mohovitosti odkazuju mimo funusu a

na mše svatý

Na funus a  dvou hochům                    30 zl.

na mši svatý  veleb. pána faráři           50 zl.

panu páterovi Antonínovi                     25 zl.

  - „- páterovi do Kunčova?  na mše svatý  25 zl.

10 žebrákům po 30 kr.                                5 zl.

do chudý Cahsi                                       1 zl.

                                                           ___________

 

                                   Ty sou v hotovosti 136 zl.

 

                       

V Mejtě u vdovy Podhajský ty odkazuji aby koupila

světlo na funus ………………………… 12 zl. 30 kr.

 

U Václava Kopeckého v Brandejse         100 zl.

U Václava Tobiáše v Brandejse               100 zl.

Ty poroučím dětem Františka Fialy v Oustído sirotčí kasy

                                                          ______________

                                              

                                   přenoska                212 zl. 30 kr.

 

 

U Ryšána v Kostelci ty poroučím Františce

dceři po Karlovi Johanidesovi ………………….56 zl. 40 kr.

 

U Václava Ledviny v Kostelci ty poroučím dvoum

dcerám Josefa Grubera, Marianně a Evě ……100 zl.

 

U Václava Ledviny poroučím druhé dceři

Kateřině po Karlovi Johanidesovi ………………50 zl.

 

 

U Františka Valacha v Brandýse ty poroučím

mému bratrovi Josefovi Gruberovi ……………100 zl.

 

ittem ještě v Kostelci u Sedláčka na

Kozí Hůrce mému bratrovi Josefovi Grubrovi …20 zl.

 

V Chroustovicích u Františka Stehlíka z těch

poroučím Janu Holíka Kateřině dceři …………. 50 zl.

 

Dašickému poslovi ……………………………….25 zl.

 

Na Jelení Svobodovi vojákovi ……………………25 zl.

 

                                               Fa(cit) odkazu      639 zl. 10 kr.

 

 

V tom tehdy a na takový způsob jest žádost a vůle

má pro lepší pak toho důvěření že tomu tak

a nejináče  jest nejen toliko ten samý kšaft jsem

třema křížkama mou vlastní ruku podepsala

nýbrž dožádala jsem si níže psaných svědkův,

aby oni na vědomí toho podle mě se podepsali

a po mé smrti kdyby koliv toho potřeba uka-

zovala však bez své i svých potomků újmy vy-

svědčili nyní nižádným způsobem v ničem ani

v tom nejmenším rušiti nedopouštěli ni s touto

mou rukou poslední vůli zavíraje ducha mého

boha poroučím

 

Actum městečka Brandýsa dne 8 Marti 1799

 

Jan Radda dožádaný svědek               ††† za Terezii Johanidesovou

a spoluradní                                               vdovu, neuměje psáti

                                                                       dožádala mě Jana

František Dostálek, dožádaný                   Paulíka toho času

svědek                                                                      rychtáře  panského

                                                                       Jan Paulík spoludožádaný

                                                                       svědek toho

 

 

Přítomný kšaft byl po předcházejícím svědečným

stvrzení s předepsanou hlavností u přítomnosti těch

samých svědků též zřízeného poručníka neplno-

letých odkazníků Josefa Grubera neméně Marie

Anny provdané Fialový v Oustí veřejně vyhlášen

a na skrze 6 pořad zběhlých nedělí , bez práv-

ního pořízení ležet zůstati při právu možnosti

panství Brandýsa dne 22. Mai 1799

 

Jan Grustmann

 

Zdroj: Pozemková kniha Vysoké Mýto č. knihy 36 – Kniha kšaftů, SOA Zámrsk

 

zpět na hlavní stránku